يکبار خواب ديدن تو، به تمام عمر می ارزد

پس نگو

نگو که رويای دور ازدسترس خوش نيست

قبول ندارم ......

گرچه بظاهر جسم خسته است وليک

دل دريائيست

دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد، هرچه باشد....

دوستت خواهم داشت ، بيشتر ازديروز

باکی ندارم از هيچ کس و هرکس

که ..... تو را دارم.....

حالا

کداميک عاشق تريم ؟

من که ذره ذره وجودم چون شمع در حسرت نگاهت آب ميشود؟

ياتو؟ که شعله نگاهت هر بار شعله ور نگشته خاکسترم ميکند؟

 

 

و اين برای آنان که ميخواهند بشنوند و بدانند و بگويند

و يک خبر مهم بچه ها هستی آمده ولوگوش هم او ن بغله