فردا اربعین است چهل روز گذشت . دلها بظاهر چهل روز به سوگ

نشست . قدیمی ها میگفتند خاک گور سرد است و فراموشی می آورد .

ومعمولا چهل روز که از زمان  ازدست دادن عزیزی میگذرد آرام میشوی و

زندگی عادی از سر گرفته میشود . اما چگونه است که بعد از هزارو

چهارصدو اندی هنوز سوگوار حسین ابن علی علیه السلام هستیم مگر نه

اینکه وقتی عاشق واقعا " معشوق را ز جان بیشتر بخواهد همیشه در

وجودش معشوق شاخص و زنده است و این همان فطرتی است که با

عشق ائمه بیگانه نیست و نبوده از ازل با تو بوده تا ابد نیز خواهد بود

اگر عاشق باشی ... و اما خلوص عشق حسینی آنقدر بزرگ است که

نمیتوانی عاشقش نباشی . اربعین راز بلند هستی است . راز یک عشق

پنهان و آشکار. راز نجوای عاشق و معشوق..... خداوندا ،با رالها

دلهایمان را همواره حسینی نگه دار ، آمین یا رب العالمین