اگر سر بزير باشی ميگويند احمق است

اگرغمگين باشی ميگويند عاشق است

اگر مالت را با حساب خرج کنی ميگويند خسيس است

اگر دست و دلباز باشی ميگويند ولخرج است

اگر خوش لباس باشی ميگويند قرتی است

اگر بدلباس باشی ميگويند شلخته است

اگر دير ازدواج کنی ميگويند ترشيده است

اگر زود ازدواج کنی ميگويند آتشش تند است

اگر فقير و بی پول باشی ميگويند بی عرضه است

اگر پولدار باشی ميگويند اهل زد و بند است

اگر بی قيد باشی ميگويند لات آسمان جل است

اگر بخندی ميگويند جلف است

اگر اخم کنی ميگويند چقدر عبوس است

اگر خوش سرو زبان باشی ميگويند چاخان است

اگر حرف نزنی ميگويند لال است

حالا شما بفرمائيد به کدام ساز اين مردمان بايد رقصيد؟