نامه ای به پيشگاه حضرت دوست ،خداوندی که مهربان و بخشنده است ، پناه بی پناهان  پشتوانه استوار راستگويان و درست کرداران ....

ای خدای بزرگ ، ای همه چيز و همه کسم ، ای پناهم ، ای ياری دهنده ام ، ای عشق و اميدم ،

ای که بی تو هيچم هيچ و با تو همه چيز ای توان ناتوانيهايم ای ياور و مونس خلوت تنهائيم ای هميشه هست وبوده و خواهی بود ...

هيچ ميدانی تو را تا فراسوی مطلق زمان ، تا بی کران ، تا بی نهايت ، تا بالاتر از درک تمامی انسانها تا بيشتر از وسعت خلقت کهکشانهايت و به تمامی عظمت و ناشناخته های بشر تو را میپرستم و به تو عشق می ورزم ؟

دربود با توام در نبود باتو ، در هست تورادارم و در نيست هم تورا ، اميدم توو شاديم تو اشکم تو دلم تو آسمانم تو و دردم تو مهرم تو و جانم تو همه جاتو همه کس تو ...

ای بخشاينده ، ای کريم ، ای جود ای سخا ، ای مهربانی ای زندگانی ، اين کمترين است اين عاشق توست که ميگويد باتو .....

خود دانی که جهان به يک دم است و در آن يک دم چه بارها و مصيبت هايی که بر دوش نکشيدم و هرچه که بر سرم آمد مقدر تو دانستم و آن را بوته آزمايش تو به حساب آوردم ....

اگر ناليدم به درگاه تو بود ، اگر زار گريستم به پيشگاه تو بود ، اگر داشتم ازتو داشتم اگربودم از توبودم و خود دانی که در اين دنيا چه مصيبت ها که نکشيده ام ، خود دانی چه محبتها کردم و

بی محبتی ديدم و دشمن جان ، تو خود دانی که اگر بر گنهی نشستم  گنه و ظلم بر خود بود نه ديگری ... خدايا ، اين تو هستی که ميدانی و می بينی و اگر من لحظات دنيائيم را به نا کامی کشاندم و اين گناهی بود عظيم خود را آلودم و نه ديگری را

بار خدايا اين توئی که بخشاينده ای و اين منم که گنه کارم و اگر گناهی کردم ظلم بر خويشتنم بود مراباکی نيست چون قصاص تو را به جان می خرم و قصاص تو بهشت من است و اوج من و عروج من ....

ميدانم که بخشنده و مهربانی ، ميدانم که کريمی و رحيم و ميدانم مانند پد ری و مادری دلسوز و مهربان که کودک نا اهل خود را می بخشد و می پذيرد مرا نيز خواهی بخشيد يعنی ما را ....

خدايا تقاضائی از تو دارم : بگويم ؟

مرا به سوی خويش بخوان و اجازه بده به نزدت بيايم که مرا ديگر يارای ماندن نيست ، من ناتوان  من عاشق چشم به سوی تو دارم و اميدم اين است که اين تقاضای کمترينت را پذيرا باشی که درآن جا سخنها و گله ها و شکايت ها دارم که با تو بگويم  با تو بهترينم با تو عزيزترينم .......

عاشق تو

بنده کمترينت