• نوبهار است درآن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگويم که کنون با که نشين و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زيرک و عاقل باشی   

  • آغاز شکفتن و روئيدن ، آغاز سال ، آغازخانه تکانی دل و غبار از رنگ و ريای
  • چهره ها زدودن برهمه عزيزان مبارک باد
  • يارانم ....
  • اميدوارم که نور سعادت ، سلامت و شادکامی دفتر زندگانی تان را روشن نگاه دارد

 

يا مقلب القلوب والابصار

يا مدبر اليل والنهار

يا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال