سلام سلام

همه خوب و خوش و سلامتين ؟

بايد بخاطر دير نوشتن هام ازتون معذرت بخوام چه کنيم که گرفتاريه ديگه

قرار بود از هستی براتون بنويسم ... پريشب همراه دو تا از دوستای من و يکی از دوستای

خودش رفتيم بيرون اولا اينکه خانوم بدون گواهينامه رانندگی ميکنه هر چی ميگم بيا برو گواهيتو بگير

که راحت باشی ميگه کمی خلاف کيفش بيشتره خلاصه از موضو پرت نشيم ...

تو راه کهميرفتيم ماشينو يه جايی پارک کرد و پياده شديم ...  يه دفه يه آقای خوشتیپ

جنتلمنی به دوست هستی تيکه انداختچشتون رز بد نبينه ديدم هستی قيبش زد

دلم هُری ريخت ... يه دفه ديدم خانوم با اون آقاهه دعواگرفته و همش ميگه

يه لاقبا تو نميتونی آبدهنتو جمع کنی برا چی تيکه ميندازیمگه تو خودت ناموس نداری بی پدر و مادر

حمالِ پاپتيِ کچل ... هستی دقيقا اينطوری شده بود : بعدم رو بهدوستش گفت :(البته با داد)

اگه تو خبر مرگت مانتو کوتا نپوشی تيکه نميندازه ... آخه هستی خيلی رو دوستاش غيرتيه

خدا آخرعاقبت مارو به خير کنه ...

دوستا گلم اگه بهتون سر نميزنم يا کم سر ميزنم فقط کمبود وقته .