• گرفــتارم، گـــرفتارمحـــــبت     تنيده بر تنم تــــار محبت 
  • دوانده ريشه تا موئين رگ من   درخت پر بروبــارمحبت 
  • همی سنجم صفای زندگی را      بميزان و بـــمعيار محبت 
  • محبت نوگل بی خار گلـــزار     مکن يارب مراخوارمحبت
  • نمودم ثبت از اول نام  دل را     بر اوراق بـــهادار محـبت 
  • دلی دارم که سوزد در ره مهر  بود پيوســتـه  بـيمار محبت 
  • محبت درد و هم درمان اين دل  چنين باشد همــه کار محبت 
  • خدايا آذرش را شـعله ور کــن   مرا ميـسوز در نـار محبت 
  •  بسوزانم ، بسوزانم ، بسوزان  خريدارم ، خريدار مــحبت