سلام به گلای مهربون

خوبين ؟ اول بگين اينجا چطور شده

تا براتون بنويسم ...

کار هستی هست هر دفه ميزنه به کلش

اينجا رو روبراه ميکنه

دوستون دارم

راستی تا يادم نرفته انقدر سر هستی غُر زدم تا راضی شده دوباره بنويسه

فقط دعا کنيد اين جواب کنکورش خوب باشه تا اين استرسش کم شه ...

هستی هم بر ميگرده مگه من ميذارم بره ؟؟؟  

بعدشم ميام به همتون سر ميزنم ....