دوستان عزيزم شايد بعد از اين نوشته دوباره از کريم شيره ای براتون بنويسم ....


و اين نوشته ....


قاصدک از طرف خدا آمده بود
قاصدک آمده بود مرا دريابد
قاصدک آمده بود آتش ها را سرد کند
قاصدک آمده بود که ....
قاصدک رفت ......
پريشب رفت
ديگر نميخواست ميان بوقلمون ها باشد
قاصدک رفت که تنها باشد
شايد هم رفت تا تنهائی ديگر را آرام کند
قاصدک رفت ....
خيال زمرد برای مرواريد ماند ....
قاصدک رفت ....
مرواريد هزار دانه شد
.....................................قاصدك رفت ...