یا مهدی عجل الی ظهورک                                  

                                         { بیا مهدی }                                         

بیا  روزی که دنیا را بــــقا نیست                      دراین دار فنا کس آشنا  نیست
بیاجانا که جانها  بی دوام اسـت                      نوای عاشقان آه و فغان  اسـت
بیا یارا که زارو خســته هستــیم                      میان مرغکان پربسـته هستیـم
بیا جانـــم که مـا آلوده  مســتیم                      زشوق دیدنـت اینجا نشستیــم
بیا ای موســـم این جـام هستی                      نجاتم ده که  درمانم  تو هستی 
                                     
                                      **************** 
چو بوی عطر او را می کنم حس                     بپیچد در مشامم  عطر  نرگس
خدایا درفراقــش ژالــه تا کـــــی                      به سینه داغ این آلالــه تا کـی
بیا مهدی جهـان پــر شد ز بیداد                      دلا آزرده شــد از غـــم  زفریـاد
بیا مهدی که دیگر چاره ای نیست                   چو موعودت رسد ويرانه ای نيست