اي نور چشم من سخني هست گوش كن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش كن
بر دوستان مضايقه در عمر و مال نيست
صد جان فداي  يار نصيحت   نيوش كن

***********
((از نصايح لقمان حكيم به فرزندش))


اي فرزند :

 دو چيز را هرگز فراموش نكن


خدا
مرگ


دوچيز را زود فراموش كن


بدي ديگران نسبت به خود
خوبي خود نسبت به ديگران


چهار چيز را بيش از پيش نگه دار

 
شكمت را در سفره مردم
زبانت را در جمع
چشمت را درخانه دوست
دلـت  را سر نماز

 ***********