بنام حضرت دوست يگانه هستی بخش عالم
بنام خدای بخشايشگر بر بندگان و بخشايشگر بر خاصان درگاهش

خدايا تويی اول که پيش از تو چيزی نيست و توئی آخر که بعد از تو نيز چيزی نيست

توئی پيدا پس فوق تو چيزی نيست و توئی پنهان پس سوای تو چيزی نيست

و توئی غالب درستکردار

ای صاحب هستی و باشنده پيش از هر چيز و ای پاينده پس از هر چيز

ای آنکه به من از رگ گردن نزديکتری

ای آنکه هر چه بخواهی بجای می آوری

ای آنکه ميان شخص و قلبش حائلی

ای آنکه به هر ديدگاه برتری و ای آنکه هيچ چيز مثل و مانندت را ندارد

ای شنوای دانا و ای بر هر چيز توانا

حاجاتم را برآور و خواستهايم را عطا بفرما و سختی و رنجم را به لطفت بگشای

و امور مهم مرا کفايت فرمای

به حق و حقيقت محمد صلی الله و عليه و آله و خاندانش که از پاکان و پاکيزگان عالمند

بارالها نوری از انوار ستاره درخشان و فروزانت بر من بتابان تا همواره ، تا هميشه ، تا زندگی  ثنا گوی و ستايشگرت باشم

خدايا مرا و خانواده و دوستانم را مورد عنايت خويش قرار داده و همواره عشق رسولت و خاندان مطهرش را در دلمان و روح و جانمان مقدم دار