آدمهايی هستند كه دنيا را روشن تر ميكنند، تنها بخاطر حضورشان در دنيا

 

صبح بهاری

زندگی يك صبح بهاريست . اگر دوستی داشته باشی ، كسی كه با او راه بروی با او حرف بزنی به جانبش رو كنی 

زندگی يك صبح بهاريست  . اگر دوستی داشته باشی ، تا كمی آفتاب را با او قسمت كنی ، كه تو را ياری دهد . پس ... حالا تا هميشه ترا ياری هست .

آنان كه آفتاب را به زندگی ديگران هديه می دهند خود نميتوانند كه از آن سهمی نبرند ...

رفاقت

همانند زنجير طلاست  حاصل كامل ترين قالبهای خداوند كه به هر حلقه ، لبخند ه ای و خنده ای و اشكی  ، و نوازش دستی وكلامی به شادمانی ...

دوسـت

دوست موجود نازنينی ست كه داوودی هايش را برای تو می چيند ، پيش كش ميكند و انديشه ی سودا ندارد ، و غنچه هائی را كه از دست ميدهد ، هيچ نمی بيند  اما تو شه دوستی را قدر ميدارد و بهترين های خويش را باتو می دهد و هم ... باز دوباره می كارد...

دوستی

دوست آنست كه توی تاب آدم را تاب ميدهد ، روی نردبان ترا بالا ميكشد، دستی به پشتت ميزند ، و در آغوشت ميگيرد و خداحافظی ميكند ...

آنان كه اين موهبت را دارند تا دوستی بيافرينند متبركند، و آن خود هديه ايست از جانب خداوند . بسيار است آنچه بدين معنا می گنجد ، ولی بالاتر از همه ، قدرت آنست كه آدمی از خود بيرون شود ، و با درون ديگری آنچه را كه شريف است و عزيز تواند بود ، بستايد و دوست بدارد ...

دنـــــــــــــيا

هر وقت كه دنيا بزرگ و پيچيده مينمايد لازم است بياد داشته باشيم : آرمانهای بزرگ جهان همه در جائی به همسايگی خانه ای ، شكل ميگيرد...

سخاوت

همه قلبها گرمتر ميشود به حضور او كه خود را نمی جويد، و رايگان ايثار ميكند تنها به عشق ايثار ... و عزم آن نميكند كه محصول برای خويشتن برگيرد .

لبخنده ات به سلام ، پيمانی بود و درآمدی به كردار سخاوتمندانه و كلامی به مهربانی .

به فراخی دلت مهمانخانه هايی زيبا بود ، آنها را به طلوع و پرنده برگشا ...