سلام به دوستان خوبم از همه شما براي راهنمائي هاتون در مورد دوستم بسيار سپاسگزارم
مطالب همه شما عزيزان را خواند و حرفاي شفاهي بعضي از شما خوبان رو براش عينا" نقل
کردم گفت حالا بهتر ميتونم تصميم بگيرم و از طرف من از همه تشکر کن ... بازهم ممنونم
******************************

دايره ، دايره ، دايره
نقطه آغاز ، حرکت ، چرخش ، گردش ، زمانه ، بچه ها ، جوونا ، ميانسالها ، پيرها
تجربه ها ، آدميزاد  ، گيا ه ، حيوان ،کوه ،دريا ،... مرگ ،زندگي ، آمدن ،رفتن ، مد
رفتار ،.....حرکت ،حرکت ،حرکـت روي دايره  ، برگشت  به نقطه آغاز ، روز از نو
روزي ازنو ... !؟
مي فهميم داريم چکار ميکنيم ؟ ميدونيم اين سير رو چگونه به جريان مي اندازيم ؟
از اين رفتن ها و آمدن ها چه فهميديم ؟ چه تغييراتي ؟ چه استفاده اي از تجارب  ؟
چه بهره اي از زيستن ؟ کجا ايستاده ايم ؟ کجا مي رويم ؟  تا بحال به دايره هستي
و به روزگار فکر کرديد ؟
ميدونيد ضرب المثل هاي مختلف چرا و چگونه بوجود آمده اند ؟
مي دونيد ؟   از هردست بگيري با دست ديگر پس ميدهي  .... يا
تجربه را تجربه آموختن خطاست  ، ... آدم عاقل دستشو دو بار
توي لونه مار نميکنه ،در دروازه رو ميشه بست ولي در دهن
،مردمو ... ، يا اينکه ...من موهامو تو آسياب که سفيد نکردم
يا اينکه تو مو مي بيني و من پيچش مو ، يا اينکه ... من
 کفتم : خواه پند گير خواه در گذر ... همه اين ضرب المثل ها و امثالهم  ....را
 ميدونيد يعني چي  ؟   و چرا  اين  سخنان پند آميز در زبان و زندگي  ما وارد
و موندگار شده ؟ و دهان به دهان گشته ؟ ! هيچ از خودتون پرسيدين که وقتي يه بزرگتر
حرفي رو بهتون ميگه  دو تا پيرهن بيشتر از شما پاره کرده ، چرا و به چه منظور داره
باهاتون حرف ميزنه ؟ ... بازم لجبازي ؟ بازم فراموشکاري ؟ بازم تجربه را دوباره  آموختن ؟
پس چه وقت ميخواهيد فکر کنيد ؟ چه وقت ميخوايد به خودتون بياين  ؟
فکر کن ..... در دايره هستي ما نقطه پرکاريم
بياين يه کمي به خودمون بيائيم يه کمي بيشتر فکر کنيم که هدف از اين آمدنها و رفتن ها   چيه ؟