یا فاطمه زهرا نگاهم کن

گوشه ی دامنت را

                           من ..

گوشه ی دامنت را

بی بی ..

رها نمی کنم

رها نمی کنم

تا از گوشه ی چشمت

نگاهم نکنی

رها نميکنم

فقط بگو بی بی

وقتی رفتی ...

دانستی علی را؟

دانستی که چطور

لغزيد؟

ُسريد

وچکامه کرد؟

اشکهارا می گويم

بی بی

اشک علی را ......