دلم ميخواهد يکبار ديگر کنارحوض تلاوت بنشينم و فواره های گريه را تماشاکنم ....

دلم ميخواهد يکبار ديگر مسئله مهر را از سکوتت بگيرم ....

دلم ميخواهد کشوهای حافظه ام پراز ترانه های تنهايی باشد

و نمازم با خورشيدی وسط آئينه ها باشد و جان بدهم هنگام راز و نياز با حضرت دوست

دلم ميخواهد از موسيقی روحبخش عشق و حيات زندگی جان تازه ای بگيرم ...

و از طبيعت تقاضای مهر کنم  تا راز آفرينش يکبار ديگر تکرار شود .....