یک حرف و دو حرف

با تو با او با همه از همه جا و همه کس...خویشتن را دیدم من درون آئینه غافل از خوبی و بدی آشنائی دیدم که بهمراه زمان از خود و عکس خودش پیرتراست

اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
1 پست
کبوتران
1 پست
قطار
1 پست
خواب
1 پست
شعبانیه
1 پست
بعثت
1 پست
تشکر
1 پست
مادر
1 پست
میلاد
1 پست
خدا
1 پست
توکل_کن
1 پست